Popis fakulty

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len Obchodná fakulta) je moderná, dynamická a inovatívna fakulta, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v preferovaných a vyhľadávaných obchodnovedných disciplínach – v oblasti obchodu, marketingu, medzinárodného podnikania, cestovného ruchu a služieb, manažérstva kvality a obchodného práva. Fakulta ponúka študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia, rovnako aj študijné programy vyučované v anglickom jazyku, rozširuje ponuku študijných programov typu „double degree“ s partnerskými univerzitami v zahraničí, vďaka čomu môže študent po úspešnom absolvovaní štúdia na Obchodnej fakulte získať 2 diplomy. Fakulta intenzívne podporuje vycestovania študentov a pedagógov na zahraničné pobyty, rozvíja spoluprácu vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti s partnerskými univerzitami v zahraničí. Každoročne na fakulte študuje takmer 1500 študentov. Počas svojej 50-ročnej histórie sa stala alma mater pre viac ako 20 000 úspešných absolventov, medzi ktorými nájdete ministrov, premiérov, guvernérov národnej banky, štátnych tajomníkov, veľvyslancov, významných akademických funkcionárov vysokých škôl, vedcov, a najmä manažérov podnikov či úspešných podnikateľov.

Pre Obchodnú fakultu sú príznačné:

 • profesionálny prístup a renomovaní pedagógovia,
 • kooperácia, ústretovosť a priateľský prístup vo vzťahu k študentom,
 • medzinárodná akceptácia a spolupráca,
 • vysoká uplatniteľnosť absolventov v praxi,
 • absolventi zastávajú významné pozície.

Zaujímavosti fakulty

100 % uplatniteľnosť absolventov v praxi – po ukončení štúdia nepracuje v podstate iba ten absolvent, ktorý nechce alebo z objektívnych dôvodov nemôže pracovať.

Prepájanie študentov s praxou – partneri z praxe sa podieľajú priamo na výučbe, nielen formou prednášok, ale predovšetkým vedením tzv. klubov, ktoré sa realizujú formou workshopov. Študenti tak participujú na riešeniach projektov a zadaní pre prax, riešia témy záverečných prác v priamej kooperácii s praxou alebo získavajú pracovné pozície u partnerov hospodárskej praxe.

Študenti pracujú už počas štúdia – podporujeme študentov, aby získavali pracovné skúsenosti už počas štúdia, majú tak vyššiu šancu uplatniť sa na trhu práce v budúcnosti. Súčasťou štúdia je odborná prax, ktorú môžu absolvovať u partnerov z praxe, ale aj v zahraničí v rámci programu Erasmus+, na ktoré ich vysielame v priebehu celého roka (nielen cez prázdniny).

Prvenstvo v počte študentov vysielaných na zahraničné pobyty - Obchodná fakulta sa dlhodobo drží na prvom mieste rankingu v počte študentov vysielaných na štúdium do zahraničia spomedzi jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. Každoročne odchádza na študijné pobyty alebo praktické stáže približne 100 študentov, za posledných 10 rokov sme vyslali do zahraničia 981 našich študentov.

Marketingové centrum Obchodnej fakulty – platforma na vyhľadávanie talentov a pre kreatívnych študentov, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti v oblasti marketingu, marketingovej komunikácie, tvorby produktovej fotografie a spracovania videa.

Včely na fakulte – s cieľom upriamiť pozornosť študentov, zamestnancov a širokej verejnosti  na potrebu ochrany životného prostredia a udržateľnosti sme osadili 9 včelích rodín v areáli univerzity. Našou snahou je podieľať sa na ochrane života včiel, ktorých význam v prírode je nezastupiteľný.

Významní absolventi

Z mnohých známych i menej známych tvárí zo spoločenského života sú našimi absolventmi napríklad:

 • Oľga Algayerová – výkonná tajomníčka, Európska hospodárska komisia OSN v Ženeve
 • Andrej Babiš – úspešný podnikateľ, majiteľ Agrofert holding, 4. najbohatší Čech, bývalý predseda vlády Českej republiky,
 • Juraj Bayer – CFO a člen predstavenstva Západoslovenských elektrární, a. s.
 • Nora Farkašová – Senior Director, Targeted Investigator Network Strategy Implementation Lead, Pfizer, Luxembursko
 • Ľudovít Francl – predseda predstavenstva ThyssenKrupp Rothe Erde Slovakia a. s., podpredseda Zväzu strojárskeho priemyslu
 • Ho Thi Thu Hoa – profesorka, vedúca katedry logistiky a manažmentu multimodálnej dopravy, Ho Chi Minh City University of Transport, Vietnam
 • Rastislav Chovanec – poradca premiéra SR pre priame zahraničné investície, poradca Rady slovenských exportérov, podnikateľ
 • Tomáš Chrenek – úspešný podnikateľ žijúci v Čechách, spolumajiteľ spoločnosti FINITRADING, ktorá vlastní Třinecké železárny – Moravia steel, majiteľ filmových ateliérov, siete nemocníc Agel, podľa časopisu Forbes 3. najbohatší Slovák a 17. najbohatší Čech
 • Branislav Kačkovič – cluster general manager, Grand Hotel River Park a Sheraton Bratislava Hotel
 • Peter Kažimír – guvernér Národnej banky Slovenska
 • Branislav Klocok – výkonný riaditeľ a člen predstavenstva, Oravské ferozliatinárske závody, a. s.
 • Andrea Krajčíková - generálna riaditeľka sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí, Ministerstvo hospodárstva SR,
 • Nikola Krajčíová – reservation manager, Grand Hotel River Park a Sheraton Bratislava Hotel
 • Jakub Krako – úspešný paraolympionik, držiteľ 5 zlatých a 5 strieborných medailí z paralympijských hier, odborný asistent prípravy projektov mládeže Slovenského paralympijského výboru
 • Michaela Královičová – CEO & China and Asia Import-Export Consultant and Trade Facilitator, Infinity Standard
 • Ivan Korčok - slovenský diplomat a politik, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Miguel Mendez – tajomník honorárneho konzulátu Kostarickej republiky na Slovensku, zakladateľ Latino Culture Project by Miguel Mendez
 • Peter Mihók – predseda, Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Barbora Milková – produktová manažérka, CK Hydrotour
 • Michal Naď – obchodný riaditeľ, JANDL marketing a reklama
 • Tomáš Ondrčka – generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Juraj Polerecký – CEE Senior Integrated Marketing Manager for Industry, Microsoft
 • Marek Rakický, Radoslav Prepik, Milan Pašmík – majitelia, McCarter, a. s.
 • Alexander Rozin, ml. – výkonný riaditeľ, Incheba, a. s.
 • Michaela Sendeková Potočárová – výkonná riaditeľka, OOCR Trnava Tourism
 • Juraj Špaňár – generálny riaditeľ, CK Leonardo
 • Martin Volek – Director & Google Partners Certified Trainer, Volis International

Fotogaléria

Otázky a odpovede

Ak urobím pri vypĺňaní elektronickej prihlášky chybu a prihlášku uložím, ako môžem opraviť chybu, je potrebné vypĺňať ďalšiu prihlášku?

Ak dôjde k takejto situácii, kontaktujte e-mailom študijnú referentku fakulty, na ktorú si podávate prihlášku, a požiadajte ju o odblokovanie vytvorenej a uloženej prihlášky. Do e-mailu je potrebné uviesť rodné číslo a celé meno uchádzača. Študijná referentka zmení status prihlášky na „evidovaná“ a uchádzač potom opraví chybné údaje, resp. doplní chýbajúce údaje a prihlášku opäť uloží.

Koľko prihlášok si môžem podať na jednu fakultu?

Na jednu fakultu si môžete podať len jednu prihlášku, za ktorú zaplatíte jedenkrát poplatok za PS. V prihláške, v časti Vysoká škola  - študijný program, si však môžete vyplniť až 3 študijné programy na prvý stupeň v dennej forme štúdia:

napr.

 Študijný program  Forma št. - Metóda štúdia  (všetky ŠP majú prezenčnú)
1. bPOB_15  denné – Podnikanie v obchode
2. bPCRS_15  denné  – Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
3. bMP_15  denné  – Medzinárodné podnikanie

Pozvánku na prijímacie skúšky dostanete na ten študijný program, ktorý si zvolíte na prvom mieste, preto je dôležité si poradie dobre premyslieť. Prijímacie skúšky na fakultu robíte len jedenkrát, ale výsledky sú platné pre všetky študijné programy uvedené v prihláške.

Môžem ísť na prijímacie skúšky, ak som nezmaturoval alebo nebol pripustený k maturite?

Áno, prijímacej skúšky sa môžete zúčastniť, ale musíte doniesť na prijímaciu skúšku doklad zo strednej školy. Ak prijímacie skúšky úspešne zvládnete, budete prijatý na štúdium podmienečne a následne v stanovenom termíne zdokladujete ukončenie strednej školy úspešným absolvovaním maturitnej skúšky.  

Môžem sa zúčastniť prijímacej skúšky, ak maturitné skúšky v zahraničí s povinnosťou vykonať rozdielovú skúšku v SR sa konajú až po termíne konania PS na vysokú školu, resp. ak doklad o ukončení štúdia obdržím až po termíne konania PS na vysokú školu?

Áno, môžete sa zúčastniť prijímacích skúšok. Ak vykonáte prijímacie skúšky úspešne, budete prijatý podmienečne a následne do stanoveného termínu zdokladujete ukončenie strednej školy požadovaným dokladom.  

Aké jazyky sa v rámci SCIO dajú absolvovať?

Na výber máte anglický, nemecký a španielsky jazyk.

Je potrebné absolvovať v rámci SCIO testovania obidva predmety požadované na prijímacej skúške (všeobecné študijné predpoklady a cudzí jazyk)?

Áno, podmienkou na uznanie testov SCIO za prijímacie skúšky je úspešne absolvovať obidva predmety (všeobecné študijné predpoklady aj cudzí jazyk) na minimálne 60 %, najneskôr do 30. apríla 2022.

Ak si dám prihlášky na viaceré fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, je možné, že sa bude termín PS na jednotlivých fakultách prekrývať?

Nemalo by sa to stať, pretože termíny PS na jednotlivé fakulty rozdeľuje EU v Bratislave tak, aby sa navzájom neprekrývali. Môže sa to stať jedine v tom prípade, ak má jeden uchádzač podané prihlášky na viac ako 4 fakulty EU v Bratislave, čo sa ale individuálne vyrieši.

Je možné sa počas prijímacieho konania ubytovať v študentskom domove? Ponúka univerzita ubytovanie pre uchádzačov o štúdium z väčšej vzdialenosti v čase konania prijímacích skúšok?

Počas prijímacieho konania prebieha letné skúškové obdobie, čiže všetky internáty sú plne obsadené a škola nemá ďalšie kapacity na poskytnutie ubytovania pre uchádzačov a ich rodinných príslušníkov.