Popis programu

Ako riešiť ekonomické, sociálne a regionálne problémy?

Prečo existujú regionálne a sociálne rozdiely a ako ich znižovať?

Ako podporiť udržateľný ekonomický rast a zelené stratégie?

Ako efektívne komunikovať riešenia verejných politík ?

Ako dobre spravovať veci verejné vo svojej krajine?

Verejné politiky sú súčasťou našich každodenných životov. Staň sa tým, kto ich bude  správne ovplyvňovať. Naučíme Ťa veci z oblasti manažmentu, ekonómie a verejných politík. Dokážeš kriticky analyzovať problémy, navrhovať riešenia a riadiť proces ich zavádzania.

Uplatnenie absolventov

 • odborné pozície v miestnej a územnej samospráve
 • odborné pozície na ministerstvách a ústredných orgánoch štátnej správy
 • špecialisti a experti v štátnej správe aj samospráve
 • poradcovia a experti vo vrcholných orgánoch štátu
 • pracovníci v európskych inštitúciách, agentúrach a medzinárodných organizáciách
 • pracovníci mimovládnych organizácií a think tankov
 • experti v súkromnom sektore

Zaujímavosti programu

 • možnosť absolvovať študijný program jedného semestra v zahraničí pri uznaní  získaných kreditov;
 • možnosť hlbšej špecializácie na oblasti: európska politika a európske programy, rozvoj  ľudských zdrojov, podnikanie alebo regionálny rozvoj;
 • intenzívne prepojenie štúdia s praxou a manažérske a mäkké zručnosti sú zakomponované do väčšiny predmetov napríklad formou prípadových štúdií, alebo diskusií;
 • dôraz na riešenia pre lepšiu kvalitu života, sociálne, environmentálne a regionálne témy.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe

 • Základy ekonómie 1
 • Základy ekonómie 2
 • Regionálna ekonómia a politika
 • Hospodárska politika
 • Úvod do riadenia rizík
 • Manažment
 • Sociálna politika
 • Verejná správa
 • Kritické myslenie a argumentácia
 • Cudzí jazyk 1, 2
 • Verejná politika 1
 • Sociálne zabezpečenie
 • Ekonómia a politika trhu práce
 • Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment
 • Verejné financie
 • Projektový manažment pre fondy EÚ
 • Národné účty