Popis programu

Do akej miery sa vzdelanie podieľa na úspešnom živote človeka?

Je 100% zamestnanosť možná a prospešná pre hospodárstvo?

Sú obyvatelia štátu so silným sociálnym systémom šťastnejší ako ostatní?

Čo spôsobí štvordňový pracovný týždeň pre zamestnávateľov a zamestnancov?

Ľudský faktor je v spoločnosti jedinečný a nezastupiteľný a dotýka sa každého z nás. Študijný program je svojím charakterom a zameraním jedinečný v komplexe slovenských vysokých škôl a univerzít, nakoľko je zameraný tak na problematiku ekonomického, ako aj sociálneho rozvoja. Naučí Vás poznávať ekonomické javy a procesy a zároveň reagovať na ne z pohľadu jednotlivca ako aj spoločnosti.

Uplatnenie absolventov

 • manažér na úseku ľudských zdrojov
 • analytik trhu práce
 • odborník pre sociálnu poisťovňu
 • odborník pre zdravotnú poisťovňu
 • manažér sociálneho podniku
 • manažér pre miestnu, regionálnu samosprávu a štátnu správu
 • manažér ekonomického úseku v súkromnej sfére
 • manažér ekonomického úseku vo verejnej sfére

Zaujímavosti programu

 • poznatky využiteľné v profesijnom i osobnom živote v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja jednotlivca, rodiny, firmy a spoločnosti;
 • prípadové štúdie a záverečné práce pod vedením manažérov a personalistov renomovaných spoločností;
 • interdisciplinárny prístup.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe

 • Ľudské zdroje a personálny manažment
 • Sociálna politika
 • Ekonomická teória
 • Verejné financie
 • Finančné trhy a bankovníctvo
 • Poisťovníctvo
 • Daňová teória a politika
 • Systémy sociálneho zabezpečenia
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Aplikovaná sociálna politika