Popis programu

Ako vplýva ekonomický cyklus na fungovanie finančného sektora?

Ako vyzerajú inovácie vo finančnom sektore?

Budú v budúcnosti fungovať len kryptomeny?

Kto sú býky a medvede na finančnom trhu?

Môžu mať záporné úrokové sadzby aj pozitívny efekt?

Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov a potreba národnej trhovej ekonomiky si vyžaduje široký národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej stránky týchto procesov. Študenti programu sú pripravení a schopní porozumieť a riešiť ekonomické otázky vo verejnom a podnikateľskom sektore, vo verejných a podnikových financiách, v bankovníctve, v poisťovníctve a to na rôznych úrovniach riadenia ekonomiky, tak v národnom ako aj v medzinárodnom rozsahu.

Uplatnenie absolventov

 • finančný analytik
 • bankový analytik
 • finančný expert
 • bankový špecialista
 • špecialista v poisťovníctve
 • referent v štátnej správe
 • odborný radca

Zaujímavosti programu

 • medzinárodne kompatibilný študijný plán s možnosťou absolvovať časť štúdia v zahraničí;
 • možnosť študovať študijný program v anglickom jazyku;
 • najlepšie platené a perspektívne profesie s nekonečnými výzvami v súkromnom a verejnom sektore sú v mnohom založené na znalostiach a vedomostiach z oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva;
 • príprava na adrenalín finančných obchodov, atmosféru finančných trhov, ale aj na schopnosť zvládať tempo neustálych zmien vo svetovom finančnom sektore.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe

 • Financie
 • Úvod do kvantitatívnych metód
 • Verejné financie
 • Úvod do podnikateľských financií
 • Úvod do experimentálnych metód v ekonómii
 • Základy ekonómie 1, 2
 • Cudzí jazyk 1, 2
 • Matematika pre ekonómov
 • Informatika
 • Štatistika
 • Základy práva
 • Učtovníctvo pre manažérov
 • Bankovníctvo
 • Poisťovníctvo
 • Daňovníctvo
 • Miestne financie