Popis programu

Hovor ako právnik, mysli ako ekonóm! Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Aká je primeraná miera regulácie?

Potrebuje každý ekonomický systém jasne stanovené pravidlá?

Prečo musíme chápať ekonomické procesy ak chceme prijať vhodnú legislatívu?

Uplatnenie absolventov

 • finančný konzultant
 • firemný právnik
 • dohľad nad subjektmi finančného trhu
 • špecialista na zlučovanie firiem
 • advokát
 • notár
 • exekútor
 • sudca

Zaujímavosti programu

 • porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti;
 • riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia;
 • získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • zo všeobecných študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky),
 • z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty,
 • z dejepisu a z náuky o spoločnosti,
 • z logiky.

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe:

 • Ekonomická teória 1
 • Informatika I
 • Podnikové hospodárstvo
 • Telovýchovné aktivity
 • Teória práva
 • Rímske právo
 • Informatika II
 • Ekonomická teória 2
 • Financie
 • Telovýchovné aktivity
 • Právne dejiny Slovenska
 • Ústavné právo