Popis programu

Aká je primeraná miera regulácie?

Potrebuje každý ekonomický systém jasne stanovené pravidlá?

Prečo musíme chápať ekonomické procesy ak chceme prijať vhodnú legislatívu?

Hovor ako právnik, mysli ako ekonóm! Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Uplatnenie absolventov

 • finančný konzultant
 • firemný právnik
 • dohľad nad subjektmi finančného trhu
 • špecialista na zlučovanie firiem
 • advokát
 • notár
 • exekútor
 • sudca

Zaujímavosti programu

 • porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti;
 • riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia;
 • získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • základy ekonómie a ekonomiky
 • dejepis a náuka o spoločnosti
 • logika
 • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe:

 • Ekonomická teória 1, 2
 • Informatika I, II
 • Podnikové hospodárstvo
 • Teória práva
 • Rímske právo
 • Financie
 • Právne dejiny Slovenska
 • Ústavné právo
 • Hospodárska politika
 • Učtovníctvo
 • Občianske právo 1, 2
 • Európske právo
 • Verejné financie
 • Sociálna politika
 • Verejná správa
 • Kritické myslenie a argumentácia
 • Cudzí jazyk 1,2
 • Verejná politika 1
 • Sociálne zabezpečenie
 • Ekonómia a politika trhu práce
 • Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment
 • Verejné financie
 • Tvorba odborných prác
 • Správne právo 1, 2
 • Podnikové financie
 • Daňovníctvo
 • Obchodné právo 1, 2
 • Dejiny ekonomických teórií
 • Pracovné právo 1