Popis programu

Program finančný manažment ponúka široké spektrum vedomostí z oblasti podnikových financií, daní, finančných analýz, ale aj z fungovania finančných trhov. Absolvent zároveň získava prehľad aj o ostatných podnikových sférach, kde dokáže identifikovať problematické oblasti a navrhovať riešenia. Okrem riadenia finančných procesov v podniku pozná fungovanie podnikovej ekonomiky, výroby, personalistiky, podnikovej informatiky, ale aj marketingu, práva a účtovníctva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa sa môže uplatniť na úrovni nižšieho až stredného manažmentu podniku najmä v oblasti finančného riadenia, ale aj v iných podnikových oblastiach. Dokáže analyticky a kriticky myslieť a konštruktívne pristupovať k riešeniu rôznych situácií. Chod jednotlivých podnikových oblastí sa snaží vnímať „cez čísla“, ale zároveň nestráca zmysel pre realitu. Uplatnenie môže nájsť aj v inštitúciách finančného trhu. Študijný program vytvára aj predpoklad, aby si absolvent mohol založiť svoj vlastný podnik a zvládol jeho riadenie.

Zaujímavosti programu

V rámci študijného programu študenti povinne absolvujú jeden výberový predmet, ktorý je kompletne zabezpečený odborníkmi z praxe. A okrem toho na väčšine predmetov sa môžu stretnúť s témami, ktoré prednášajú podnikatelia a manažéri.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk (anglický, nemecký, španielsky, taliansky, francúzsky, ruský)

Predmety, ktoré absolvuje študent v prvom ročníku na tomto programe

 • financie,
 • základy práva,
 • podnik a podnikanie,
 • informatika I.,
 • psychológia,
 • cudzí jazyk I.,
 • štatistika,
 • účtovníctvo,
 • matematika,
 • informatika II.,
 • podnikové hospodárstvo,
 • telovýchovné aktivity,
 • marketing.