Popis programu

Študijný program medzinárodné ekonomické vzťahy pozostáva zo všeobecného ekonomického základu z oblasti makroekonómie a ekonomickej teórie s rozšírením o poznatky zamerané na problematiku medzinárodných vzťahov. Osobitnú pozornosť v programe venujeme aj jazykovej príprave – prebieha výučba troch cudzích jazykov, ktoré si ako študent sám zvolíš. Okrem spoločných ekonomických predmetov sa v programe naučíš aj poznatky zo súčasnej svetovej ekonomiky, medzinárodnej politiky, dozvieš sa o fungovaní Európskej únie, nadobudneš základne znalosti z oblasti medzinárodného práva verejného aj obchodného. Štúdium medzinárodných hospodárskych vzťahov ťa naučí byť odborníkom pre prax.

Uplatnenie absolventov

Ako absolvent študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy budeš mať možnosť pokračovať v programe hospodárska diplomacia na druhom stupni štúdia, kde sa môžeš špecificky vyprofilovať podľa toho, či inklinuješ k ekonómii, medzinárodnej politike alebo právu. Ako absolvent sa v praxi uplatníš vo verejnej aj súkromnej sfére. Pracovať môžeš v inštitúciách štátnej správy, v špecializovaných agentúrach a inštitútoch. Svoje uplatnenie nájdeš aj v medzinárodných korporáciách a to nielen doma, ale i v zahraničí. Výnimkou nie je uplatnenie v európskych štruktúrach, diplomacii či politike. Za všetko hovorí naše umiestnenie v rebríčkoch zamestnanosti – naši absolventi patria dlhodobo k najžiadanejším na trhu práce.

Zaujímavosti programu

Študijný program medzinárodné ekonomické vzťahy ti ponúka jedinečný profil predmetov, ktorý inde na Slovensku nenájdeš – ekonómiu, politiku a právo.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

  • všeobecné študijné predpoklady
  • jedného svetového jazyka podľa výberu uchádzača (anglický, francúzsky, nemecký, ruský alebo španielsky jazyk).

Zahraniční uchádzači, okrem ČR, sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Tí zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iného ako slovenského jazyka. (Z cudzieho jazyka, z ktorého bola vykonaná prijímacia skúška, je v 5. semestri štúdia povinnosť vykonať štátnu skúšku z odborného ekonomického predmetu v príslušnom cudzom jazyku).

Predmety, ktoré absolvuje študent v prvom ročníku na tomto programe

úvod do diplomacie, informatika I, matematika, základy práva, ekonomická teória I., telovýchovné aktivity 1, ekonomická teória II., telovýchovné aktivity 2, informatika II, marketing, podnikové hospodárstvo, vybrané kapitoly z matematiky

 

Ukážka vysokoškolskej prednášky z Fakulty medzinárodných vzťahov