Popis programu

Profesia účtovníka patrí medzi vyhľadávané pracovné pozície a absolventi účtovníctva patria dlhodobo medzi absolventov s najvyššími nástupnými platmi, pričom mzdové ohodnotenie v tomto odvetví najrýchlejšie rastie. Účtovníctvo je vyhľadávaný študijný program zameraný na získavanie zručností v oblasti vedenia účtovníctva podnikateľských subjektov, zostavenia a analýzy účtovnej závierky, a to aj prostredníctvom prostriedkov výpočtovej techniky. Absolventi sú schopní na základe informácií prezentovaných v účtovnej závierke identifikovať silné a slabé stránky účtovnej jednotky a prijať relevantné kroky na ich posilnenie (silné stránky), príp. elimináciu (slabé stránky). V rámci štúdia získajú študenti poznatky aj z oblasti nákladového účtovníctva a daní fyzických osôb.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Účtovníctvo nájde uplatnenie ako účtovný znalec, finančný a daňový poradca, hlavný účtovník, finančný riaditeľ (CFO), ekonomický riaditeľ, účtovný a finančný analytik, a to v súkromnom, verejnom aj v štátnom sektore, v podnikateľskej i nepodnikateľskej sfére, v účtovných, poradenských a audítorských spoločnostiach a pod.

Zručnosti nadobudnuté na 1. stupni štúdia je možné ďalej rozvíjať na 2. stupni štúdia v študijnom programe Účtovníctvo a audítorstvo.

Zaujímavosti programu

  • FHI ponúka štúdium účtovníctva na všetkých troch stupňoch štúdia.
  • Možnosť získať akreditáciu ACCA, SKCÚ, CIMA po splnení podmienok.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

  • všeobecné študijné predpoklady
  • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent v prvom ročníku na tomto programe

Okrem predmetov spoločného základu, sú to najmä predmety Účtovníctvo, Účtovníctvo podnikateľských subjektov I a II, Účtovníctvo a dane fyzických osôb, Účtovníctvo podnikateľských odvetví, Daňová teória a politika, Automatizácia účtovníctva, Analýza účtovnej závierky, Nákladové účtovníctvo a pod. Ako povinne voliteľné predmety je možné študovať predmety Mzdová evidencia, Základy účtovníctva v anglickom jazyku, Komunikácia v manažmente, Psychológia, či absolvovať odbornú stáž v účtovnej firme, ktorá je uznaná ako voliteľný predmet.