Popis programu

Odborníci z oblasti informačných technológií sú dlhodobo najžiadanejší na pracovnom trhu. Hospodárska informatika je moderný študijný program zameraný na získavanie zručností v oblasti informačných technológií, v oblasti analýzy, návrhu a tvorby softvéru. Absolventi získajú znalosti z tvorby biznis stratégií podnikov a organizácií, modelovania ekonomických procesov na rôznych úrovniach riadenia. Konkurenčnou výhodou je získanie vedomostí aj z ekonomických disciplín, ako sú ekonomická teória, podnikové hospodárstvo, účtovníctvo, manažment, marketing, štatistika a pod.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Hospodárska informatika nájde uplatnenie ako biznis analytik, analytik podnikových procesov, analytik, tvorca a konzultant informačných systémov, konzultant a projektant databázových systémov, dizajnér web aplikácií, riaditeľ podnikovej informatiky (CIO) a pod., a to vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatný podnikateľ.

Zručnosti nadobudnuté na 1. stupni štúdia je možné ďalej rozvíjať na 2. stupni štúdia v študijnom programe Informačný manažment.

Zaujímavosti programu

  • Mimoriadne motivačné štipendium v priemernej výške 1 000 eur.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

  • všeobecné študijné predpoklady
  • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent v prvom ročníku na tomto programe

Okrem predmetov spoločného základu, sú to najmä predmety Programovanie I a II, Hospodárska informatika I a II, Účtovníctvo, Databázové systémy, Teória algoritmov, Operačné systémy, Internetové a mobilné aplikácie, Umelá inteligencia a expertné systémy, Operačný výskum, Podpora rozhodovacích procesov, Ochrana a bezpečnosť informačných systémov, Manažérske rozhodovanie a IT, Tvorba aplikácií v jazyku Java a pod. Ako povinne voliteľné predmety je možné študovať predmety Teória systémov a kybernetika, Pokročilé využívanie databáz, Teória pravdepodobnosti, Elektronické podnikanie, Paralelné programovanie, Manažérske simulácie a pod.