Popis fakulty

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave vznikla v roku 2010. Nadviazala na vyše 70-ročnú tradíciu výučby cudzích jazykov na univerzite. Hlavným poslaním Fakulty aplikovaných jazykov (FAJ) je poskytovať kvalitné vzdelávanie v študijnom programe Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia. Fakulta zároveň zabezpečuje výučbu cudzích jazykov na všetkých fakultách univerzity so sídlom v Bratislave.

Fakulta aplikovaných jazykov poskytuje štúdium cudzích jazykov moderným spôsobom zameraným na prehlbovanie jazykových zručností a kompetencií v konkrétnych oblastiach, najmä v ekonomickej a spoločenskovednej oblasti.

Štúdium v programe Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia zahŕňa štúdium dvoch cudzích jazykov na vysokej úrovni komunikatívnej kompetencie, štúdium interkultúrnej komunikácie, základov ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín

Súčasťou fakulty je aj študentský parlament, ktorý sa snaží vytvoriť čo najideálnejšie prostredie pre študentov. Členovia parlamentu pomáhajú študentom fakulty so štúdiom, vedeniu fakulty prezentujú ich problémy a pripomienky, a naopak, študentov oboznamujú s aktualitami z diania na fakulte. Tím Študentského parlamentu FAJ organizuje a zabezpečuje pre študentov fakulty rôzne podujatia, ako napríklad beániu, fakultné večierky, lámavicu atď. Taktiež sa stará o ubytovanie a umiestňovanie študentov do študentských domovov a pokúša sa študentom pomôcť s ich každodennými problémami.

Zaujímavosti fakulty

  • FAJ ponúka atraktívny študijný program, ktorý je jedinečný na Slovensku. Spája štúdium dvoch cudzích jazykov, interkultúrnej komunikácie a základov ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín.
  • V študijnom programe Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia ponúka v súčasnosti FAJ štúdium v troch jazykových kombináciách: anglický jazyk – nemecký jazyk, anglický jazyk – francúzsky jazyk, anglický jazyk – španielsky jazyk.
  • Fakulta tiež ponúka prípravné kurzy a skúšky na získanie medzinárodných certifikátov z odborného nemeckého a francúzskeho jazyka, ako aj špecializované kurzy pre verejnosť
  • Fakulta aplikovaných jazykov aktívne spolupracuje s 19 univerzitami a vzdelávacími inštitúciami v 7 krajinách: Rakúsko, Nemecko, Írsko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko a Rusko.
  • Študenti majú možnosť zúčastniť sa v rámci štúdia na zahraničných študijných programoch Erasmus plus (program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe) a Ceepus (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá).
  • FAJ úzko spolupracuje s veľvyslanectvami a jazykovými inštitútmi, najmä s tými, ktorých jazyk sa na FAJ študuje.
  • Študenti FAJ majú možnosť absolvovať prax v podnikoch alebo inštitúciách, s ktorými má fakulta podpísanú zmluvu.

Fotogaléria