Základnou podmienkou na prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakulty je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Ďalšou podmienkou na prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakúlt je vykonanie prijímacej skúšky zo všetkých jej častí. EU v Bratislave a jej fakulty neberú pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na úroveň maturitnej skúšky ani na jej predmety a ich výsledky.

 

Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Bratislavskú Business School a získať osvedčenie o úspešnom zvládnutí testovania jazykovej zručnosti v slovenskom jazyku na úrovni B2.1., resp. Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR), test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádzačov o štúdium na FAJ). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR. Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného stredného vzdelania.

 

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia pozostáva z písomných testov:

 • zo všeobecných študijných predpokladov,
 • z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty (na NHF, OF, FHI, FPM, FMV a PHF).

Prijímacia skúška na Fakultu aplikovaných jazykov pozostáva z písomných testov:

 • zo všeobecných študijných predpokladov,
 • z dvoch cudzích jazykov podľa výberu z nasledujúcich kombinácií:
  • z anglického a nemeckého jazyka alebo
  • z anglického a francúzskeho jazyka alebo
  • z anglického a španielskeho jazyka alebo
  • z nemeckého a francúzskeho jazyka alebo
  • z nemeckého a španielskeho jazyka.

Prijímacia skúška na študijný program ekonómia a právo pozostáva z písomných testov:

 • zo všeobecných študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky),
 • z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty,
 • z dejepisu a z náuky o spoločnosti,
 • z logiky.

 

Prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia možno na NHF, OF, FHI a FPM vykonať z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho a talianskeho jazyka. Cudzinci (okrem ČR) sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iného ako slovenského jazyka podľa ponuky fakúlt.

Prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia možno na PHF (v Košiciach) vykonať z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka. Cudzinci (okrem ČR) sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iného ako slovenského jazyka podľa ponuky fakulty.

Prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia možno na FMV vykonať z anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského jazyka. Cudzinci (okrem ČR) sú povinní vykonať prijímaciu skúšku slovenského jazyka a z ďalšieho cudzieho jazyka. Zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iných ako slovenského jazyka podľa ponuky fakulty.

 

Štúdium na EU v Bratislave a jej fakultách (okrem FAJ) vyžaduje od prijatých uchádzačov znalosť dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky). Znalosť prvého cudzieho jazyka (z ktorého bude uchádzač robiť prijímaciu skúšku a ktorý bude študovať od zimného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje na úrovni pokročilý (B2), znalosť druhého cudzieho jazyka (ktorý bude prijatý uchádzač študovať od letného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje na úrovni mierne pokročilý (B1).

Štúdium na FAJ vyžaduje znalosť obidvoch cudzích jazykov, z ktorých uchádzač vykonal prijímaciu skúšku (podľa zvolenej kombinácie) na úrovni pokročilý (B2).